Drift

Årsmøtet er Søndeled og Risør Historielag øverste besluttende organ og gjennomføres i henhold til vedtektene ultimo februar hvert år.

På årsmøtet velges styre, leder, kasserer, valgkomité og revisorer. I tillegg godkjenner årsmøtet styrets årsmelding og driftsregnskap samt de saker som fremsettes i h.h.t vedtektene.

Styret består av 8 representanter (inkl. kasserer) og 3 varamedlemmer. Halve styret er hvert år på valg (velges for 2 år), mens leder og øvrige velges for 1 år av gangen. Styret drifter historielaget mellom årsmøtene og har valgt å opprette ulike komiteer, som på sin side har et selvstendig ansvar for ulike fagområder og rapporterere til styret.

For å sikre best mulig kommunikasjon innad i organisasjonen er det første møtet et fellesmøte mellom styret og alle komiteene og i tillegg har styret en representant i de ulike komiteene.

Styret holder hvert år mellom 6 og 8 styremøter, mens de ulike komitene har møter etter behov (for enkelte komiteer betyr det at de holder møter hver uke og samlet legger de ned utrolige +/- 3.300 dugnadstimer hvert år.

Årsmeldinger

2002 2003 2004 2005
2006 2007 2008 2009
2010 2011 2012 2013
2014 2015 2016 2017

Prosjekt

I tillegg til styret og de faste komiteene benytter historielaget seg av prosjekt modellen for mere avgrensede oppgaver som f.eks. Turbokprosjekt, Kulturhistorisk dørvandring, Gamle ferdselsveger, Verftet på Holmen osv

Driftsmodell